Nog te vullen pagina Vrienden

anbiHet Bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk vervult vanuit haar sta-tus als 'Culturele ANBI-stichting' met genoegen de voorwaarden inzake de finan-ciële transparantie. Wel hecht het Bestuur eraan uit te leggen waarom het opge-bouwde vermogen noodzakelijk is voor het voortbestaan van de Stichting en daarmee van het gebouw de Grote Kerk en van het 'Bätz Witte'-orgel.
De Stichting is opgericht in 1973 om de Grote Kerk en het 'Bätz-Witte' orgel te behouden. Jarenlang vormde de organisatie van de jaarlijkse Pleinmarkten, die tot de grootste rommelmarkten van Nederland mocht worden gerekend, de voor-naamste inkomstenbron. Omdat het einde van de Pleinmarkten, door toenemen-de concurrentie (Marktplaats), steeds hogere kosten en ouder wordende vrijwil-ligers, al jaren was voorzien, heeft het toenmalige Bestuur reeds een beleid ge-voerd op het creëren van een basisvermogen. Het financiële rendement op dit basisvermogen zou op termijn toereikend moeten zijn om de bijdragen in het on-derhoud van de Grote Kerk en het 'Bätz Witte'-orgel tot in lengte van jaren te voldoen.

Inkomsten 2015

Het totale stichtingsvermogen in 2015 is met 4.3% ten opzicht van 2014 slechts licht gestegen. Enerzijds is dit veroorzaakt door het ontbreken van lega-ten in 2015, anderzijds door de lage rente. De Stichting heeft een defensief be-leggingsprofiel om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. De keerzijde is, dat in tijden van lage rente en een laag rendement op ‘veilige’ beleggingen als staats-obligaties, het te behalen rendement eveneens wordt gedrukt. Ondanks deze omstandigheden is al met al een prima resultaat behaald.
Het ‘Mieneke Stein-Slijkhuis’fonds, bestemd voor het in 2017 het terugbrengen van de kroonluchters naar het oorspronkelijk model is ruim verdubbeld in om-vang. Daarmee komen we een stap dichter bij de laatste fase van de restauratie van het interieur. In 1997 is het kerkinterieur ‘teruggerestaureerd’, nadat in het begin van de jaren’60 van de vorige eeuw alle beeldbepalende elementen uit het interieur waren verwijderd. In 2017, wanneer de Grote Kerk 125 jaar bestaat en 20 jaar na de start van de restauratie van het interieur, willen wij dit project afronden. Om de benodigde financiën hiervoor te vergaren, is het ‘Mieneke Stein-Slijkhuis’-Fonds in het leven geroepen, met als startkapitaal de donatie van de naamgeefster.

Bijdrage 2015

In 2015 is geen bijdrage voor de instandhoudingskosten door de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) aangevraagd. Met ingang van 2016 is voor een periode van 6 jaar weer de rijkssubsidie (BRIM) beschikbaar gekomen. De verwachting is derhalve dat met ingang van 2016 weer een aanvraag voor bijdrage zal worden ontvangen..

Saldo 2015

Door het bescheiden financiële resultaat en als gevolg van het ontbreken van een aanvraag van de PGA, is het stichtingsvermogen met € 61.587,-- toegenomen. Voor inzage in de jaarrekening klikt u op balans resp. staat van baten en lasten.

Meerjarenplan

Voor de periode 2016 - 2021 is een zesjarenplan opgesteld. Hierin is het beno-digde onderhoud voor deze periode begroot op een bedrag van € 663.600.--. Door de Stichting wordt hierin voorzien met een bedrag van circa € 280.000,--. Nu de toekenning van de BRIM-subsidie met ingang van 1 januari 2016 een feit is, dient hiermee derhalve in de komende periode rekening te worden gehouden.

Eenmalige giften

Indien u ons eenmalig financieel wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage storten op onze bankrekening nummer NL91 RABO 0383 3979 01 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Donateurs

Behoud van het vermogen van de Stichting is noodzakelijk om het toekomstig onderhoud aan de Grote Kerk en het 'Bätz Witte'-orgel in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. Uw bijdrage is daarom ook in de toekomst zeer noodzakelijk. De Belastingdienst maakt het ondersteunen van onze Stichting nu extra interes-sant. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrek-ken.
Door een verhoging van uw bijdrage met 25% kost het u uiteindelijk niets extra. Als u uw donatie wenst te verhogen of zich als nieuwe donateur wilt aanmelden, klik dan hier om de donateurs-/machtigingsformulier te downloaden. Na invulling en ondertekening van de kaart kunt deze (zonder postzegel) in een envelop op-sturen.

Periodieke giften

Als u ons voor minimaal 5 jaar financieel wilt ondersteunen, bestaat de mogelijk-heid op volledig fiscale aftrek zonder aan de fiscale drempel te hoeven voldoen. De Belastingdienst stelt hierbij als voorwaarde dat uw gift via een notariële akte wordt vastgelegd. Voor giften vanaf € 50 per jaar neemt de Stichting de kosten van onze huisnotaris voor haar rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting.

Legaat of erfstelling

Testamentair kunt u vastleggen dat u een bedrag wilt nalaten aan onze Stichting. Doordat wij de status van 'Culturele ANBI-stichting' hebben, is geen successie-recht verschuldigd. Evenals voor schenkingen geldt dus, dat de Stichting hierover geen belasting hoeft te betalen. U steunt ons dus voor 100%. Ook hiervoor geldt, dat u voor meer informatie contact kunt opnemen met de penningmeester (via de secretaris) van de Stichting of uiteraard via uw eigen notaris.

Eenmalige giften
Indien u ons eenmalig financieel wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage storten op onze bankrekening nummer NL91 RABO 0383 3979 01 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Particuliere Donateur
Behoud van het vermogen van de Stichting is noodzakelijk om het toekomstig onderhoud aan de Grote Kerk en het 'Bätz Witte'-orgel in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. Uw bijdrage is daarom ook in de toekomst zeer noodzakelijk. De Belastingdienst maakt het ondersteunen van onze Stichting nu extra interessant. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken. Door een verhoging van uw bijdrage met 25% kost het u uiteindelijk niets extra. Als u uw donatie wenst te verhogen of zich als nieuwe donateur wilt aanmelden, kunt u hieronder het formulier invullen en verzenden.

Periodieke giften
Als u ons voor minimaal 5 jaar financieel wilt ondersteunen, bestaat de mogelijkheid op volledig fiscale aftrek zonder aan de fiscale drempel te hoeven voldoen. De Belastingdienst stelt hierbij als voorwaarde dat uw gift via een notariële akte wordt vastgelegd. Voor giften vanaf € 50,-- per jaar neemt de Stichting de kosten van onze huisnotaris voor haar rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting via .

Legaat of erfstelling
Testamentair kunt u vastleggen dat u een bedrag wilt nalaten aan onze Stichting. Doordat wij de status van 'Culturele ANBI-stichting' hebben, is geen successierecht verschuldigd. Evenals voor schenkingen geldt dus, dat de Stichting hierover geen belasting hoeft te betalen. U steunt ons dus voor 100%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting via of uiteraard via uw eigen notaris.

 

Bouw van de kerk
In 1842 werd tussen het dorp Apeldoorn en Paleis het Loo een zgn. Waterstaatskerk gebouwd als vervanging van de Dorpskerk in het centrum. De plaats werd mede bepaald door Koning Willem I die een kerk dichter bij zijn paleis wenste. Hij stelde ook fondsen en de grond ter beschikking. In 1892 brandde deze kerk geheel af. Op de nog liggende fundamenten werd een nieuwe kerk gebouwd in Neorenaissancestijl. Voor het ontwerp werd een wedstrijd uitgeschreven die werd gewonnen door de architect J. Verheul Dzn. Uit Rotterdam. Dankzij een voor die tijd bijzondere constructie met trekstangen werd en wordt het zicht vrijwel nergens beperkt door pilaren. Het interieur werd rijk versierd met houtsnijwerk.

Moderniseren 1960

In 1960 werd - naar de geest van die tijd - het interieur van de Grote Kerk 'gemoderniseerd'. Alles wat bijdroeg aan de schoonheid van het interieur werd verwijderd: het prachtige klankbord boven de kansel, het doophek, de baldakijnen boven de kerkenraadsbanken, de kronen, de sierstukken op de zijkanten van de banken etc. De bouwkundige situatie kreeg echter beduidend minder aandacht, als gevolg waarvan de onderhoudsstaat in de zeventiger jaren zó deplorabel was geworden dat voorbereidingen werden getroffen voor de sloop van de kerk.

Sloop voorkomen - restauratie

Dit nu was het signaal voor enkele leden van de wijkgemeenten rond de Grote Kerk de strijd aan te binden voor het behoud van het kerkgebouw, in 1973 beginnend met de oprichting van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Ook werden de eerste stappen gezet op weg naar de restauratie van het gebouw. Toen in 1980 het kerkgebouw en het Bätz Witte orgel op de Rijksmonumentenlijst werden geplaatst kwam deze restauratie in een stroomversnelling. In 1992 - bij het honderdjarig bestaan - werd de bouwkundige restauratie voltooid. Inmiddels waren, dank zij de financiering door de Stichting, ook al enkele onderdelen van het interieur, waaronder het klankbord en de koninginnebank weer terug-gerestaureerd.

In 1995 werd besloten tot de oprichting van de Onderhouds- en Restauratiecommissie Grote Kerk (ORC), een samenwerkingsverband tussen de Centrale Kerkvoogdij als eigenaar van de kerk, de Wijkkerkvoogdij en de Stichting Vrienden van de Grote Kerk. In een voortreffelijke samenwerking is vervolgens de voltooiing van de interieurrestauratie en de orgelrestauratie voorbereid en in 1997 uitgevoerd. Het kerkinterieur verkeert nu weer nagenoeg in de staat waarin het door de architect oorspronkelijk werd bedacht. De baldakijnen zijn weer terug en evenzo het doophek, de banken hebben weer hun oorspronkelijke uiterlijk mèt de sierstukken en in hun eikenhouten kleur. Het indrukwekkende cassetteplafond werd vernieuwd en in een lichtgele tint geschilderd. Deze aanpak van het interieur had nog een hoogst plezierig bijkomend voordeel: de akoestiek van de kerkzaal is zó sterk verbeterd dat hij nu door muziekrecensenten omschreven wordt als ‘uitnemend’! Al met al kunnen we nu spreken van een kerkgebouw waarin het - om uiteenlopende redenen - goed toeven is, zoals dit ook bleek bij het huwelijk van prins Maurits en prinses Marilène.                         

Subcategorieën

Donateur Vrienden

De hoogte van uw donatie mag u als particulier met een factor 1,25 van uw belastbaar inkomen aftrekken. Als zakelijk sponsor is de aftrek zelfs 150%. Wij geven u graag nadere informatie.

Dit Apeldoorns Monument is ook uw Monument

Word nu donateur geef de Grote Kerk een vaste basis. Als tegenprestatie krijgt u van ons twee gratis toegangskaarten voor het Wilhelminaconcert.

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

Aanmelden als donateur?
Vul uw gegevens in op het donateurformulier of stuur een bericht dan nemen wij contact met u op!

Secretariaat:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Top 2000 Kerkdienst
  • Wereldrecord Bijbellezen voor Serious Request en:
  • Christmas Carol Sing Along

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Tot 28 februari exposeert Aly Dekker-Stolte in de Grote Kerk en Sjaan Dijkman en Bert Hunink in gebouw Irene.

Lees verder

Jaarwisseling

Jaarwisseling

  • De poort van het jaar

Lees verder