Inkomsten 2017

Het totale stichtingsvermogen is in 2017 met 3,7% ten opzichte van 2016 slechts licht gedaald. Dit is met name veroorzaakt door per saldo onttrekking aan het kapitaalfonds ten behoeve van de subsidiëring van de aangebrachte kroonluchters.

Het ‘Mieneke Stein-Slijkhuis’ fonds, met als startkapitaal een donatie van de naamgeefster, was bestemd voor het terugbrengen van de kroonluchters naar het oorspronkelijke model. Het saldo van dit fonds is op de kosten van de kroonluchters in mindering gebracht, evenals de ontvangen subsidies van het Prins Bernhardcultuurfonds en de Provincie Gelderland. Per saldo heeft onze Stichting € 115.000 bijgedragen aan het project van de kroonluchters.

In 1997 is het kerkinterieur ‘terug-gerestaureerd’, nadat in het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw alle beeldbepalende elementen uit het interieur waren verwijderd. 20 jaar na de start van de restauratie van het interieur is het project in januari 2018 afgerond met het in gebruik nemen van de kroonluchters. De Grote Kerk is weer zo goed als volledig in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Bijdrage 2017

Met ingang van 2016 is voor een periode van 6 jaar weer de rijkssubsidie (BRIM) beschikbaar gekomen. In 2017 is geen bijdrage voor de instandhoudingskosten aangevraagd door de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

Meerjarenplan

Voor de periode 2016 – 2021 is een zesjarenplan opgesteld. Hierin is het benodigde onderhoud voor deze periode begroot op een bedrag van € 663.600. Door de Stichting wordt hierin voorzien met een bedrag van € 280.000. Nu de toekenning van de BRIM-subsidie met ingang van 1 januari 2016 een feit is, dient hiermee derhalve in de komende periode rekening te worden gehouden.

Resultaat 2017

Het resultaat voor toerekening aan fondsen bedraagt positief € 79.867. Na toerekening aan fondsen en onttrekking van de bijdrage aan de kosten van de kroonluchters is het stichtingsvermogen per saldo met een bedrag van € 56.870 afgenomen.

Voor inzage in de jaarrekening klikt u op balans resp. staat van baten en lasten.

Eenmalige giften

Indien u ons eenmalig financieel wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze bankrekening nummer NL91 RABO 0383 3979 01 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Omdat wij aangemerkt worden als een ‘Culturele ANBI-stichting’ kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Donateurs

Het minimaal in stand houden van het vermogen van de Stichting is noodzakelijk om het toekomstig onderhoud van de Grote Kerk en het ‘Bätz-Witte’ orgel in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. Uw bijdrage is daarom ook in de toekomst zeer noodzakelijk. De Belastingdienst maakt het ondersteunen van onze Stichting extra interessant. Omdat wij aangemerkt worden als een ‘Culturele ANBI-stichting’ kunt u uw donatie niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken. Door een verhoging van uw bijdrage met 25% kost het u uiteindelijk niets extra. Als u uw donatie wenst te verhogen of zich als nieuwe donateur wilt aanmelden, klik dan hier om het donateurs-/machtigingsformulier te downloaden. Na invulling en ondertekening van de kaart kunt u deze (zonder postzegel) in een envelop opsturen.

Periodieke gift

Indien u ons voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar ondersteunt, geldt er géén fiscale drempel en is uw gift dus volledig aftrekbaar. De fiscus stelt hieraan wel de voorwaar­de, dat u dit schriftelijk met ons vastlegt. U kunt hiertoe con­tact opnemen met ons secretariaat: Telefoon 055-5221601 of e-mail  

Schenking, legaat of erfstelling

Een schenking is mogelijk door overschrijving naar NL91 RABO 0383 3979 01. Testamentair kunt u vast laten leggen dat u een bedrag wilt nalaten aan onze Stichting. Doordat wij een culturele ANBI instelling zijn is geen successierecht verschuldigd. Evenals voor schenkingen geldt dat wij hierover geen belasting behoe­ven af te dragen. U steunt ons dus voor 100%.

NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Actueel Nieuws

Actueel Nieuws

  • Informatie en aanmelden voor het Startweekend 7-9 september

Lees verder

Kunst onder de toren

Kunst onder de toren

  • Er zijn nieuwe exposities te zien van Doet Boersma en Idelette Metselaar in de Grote Kerk en gebouw Irene.

Lees verder

AVG

AVG

  • De Grote Kerk Apeldoorn en de AVG

Lees verder