NIEUWS UIT DE GROTE KERK

Kerkdienst Zondag 10:00

Kerkdienst Zondag 10:00

 • Komende Zondag is er dienst in de Goede Herderkerk
 • Er is dan geen dienst in de Grote Kerk

Kijk hier

Kunst onder de Toren

Kunst onder de Toren

 
 • Exposities van Ronald van Straaten en Sjaak ter Beek tot 6 maart
 •  

Kijk hier

                    GEEFT MET BLIJDSCHAP UW GAVEN!                  

Er zijn 4 mogelijkheden om uw collectegeld op de juiste plaats te laten komen.

 1. Via de collectezak. Bij de uitgang en bij het koffie-uitschenkpunt wordt gewoon met zakjes gecollecteerd.
  Voordeel: grotere impulsgiften mogelijk
  Nadelen: Kleingeld is schaars, hoge verwerkingskosten voor de kerk. Niet fiscaal aftrekbaar. Liever niet dus.
 2. Overmaken via de Appostel-app.
  Voordelen: grotere impulsaangiften mogelijk. Eenvoudig. Geen verwerkingskosten. Fiscaal aftrekbaar.
  Nadeel: smartphone vereist.
 3. Collectebonnen:
  Voordelen: Eenvoudig, vertrouwd, fiscaal aftrekbaar, redelijke verwerkingskosten. (Wel: vrijwilligersuren!)
  Nadelen: lastig bij impulsgiften. Gepruts.
 4. Overmaken via de bank: LET OP: de rekening NL87INGB 0008 8540 69 blijven we nog gebruiken maar kost veel moeite en heeft NIET onze voorkeur!

De voorkeursmethode, aanbevolen door uw kerkrentmeesters en het kerkelijk bureau is: Via de app of onderstaande QR code!

NU NIEUW: GEBRUIK ONDERSTAANDE QR CODE

 collecte.jpeg

 

Er staat op uw telefoon weliswaar gift doel 3, maar uw bijdrage wordt gesplitst: 40% diaconie, 30% kerk en 30% wijkkas. 

AVG PRIVACYVERKLARING

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR) is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht is geworden. De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. De PGA (Protestante Gemeente Apeldoorn) regelt dit voor de centrale administratie in Apeldoorn. Deze regeling betreft dus alleen de aanvulling van de wijkgemeente Grote Kerk Apeldoorn en niet andere centrale organen van de PKN Apeldoorn of de landelijke organisatie van de PKN. Klik hier voor de privacyverklaring PGA. Dit document beschrijft en regelt de in de Grote Kerk Apeldoorn aanwezige databestanden van personen, lidmaten van voornoemde wijkgemeente en de aanpassingen en mutaties daarin. Het regelt de passende en organisatorische maatregelen die worden en zijn genomen om aan de AGV te voldoen. Deze taken zijn in onze wijkgemeente belegd bij het college van kerkrentmeesters. Zij zijn tevens het aanspreekpunt bij vragen en verzoeken conform de AGV.

Definities:

 • PGA: Protestante Gemeente Apeldoorn, gevestigd aan Hofveld 52 te Apeldoorn is de centrale administratie van alle PKN kerken te Apeldoorn
 • Ordinantie 4-2 PKN: interne regeling/verordening die de geheimhoudingsplicht regelt niet alleen van ambtsdragers maar iedereen die een functie vervult in de wijkgemeente
 • Scipio: Leden- en bijdragensysteem van Hagru te Groningen. De PGA is licentiehouder en geeft geregistreerde licenties uit aan wijkgemeenten
 • Kerkenraad: College van kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen die een geheimhoudingsverklaring hebben afgelegd
 • Taakgroep: de ouderlingen binnen de kerkenraad hebben een Taakgroep waaraan zij leiding geven. Binnen de taakgroepen zijn diverse commissies werkzaam.

* Gerechtvaardigde Activiteiten: Overweging AVG 47: De gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke, waaronder die van een verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, of van een derde, kan een rechtsgrond bieden voor verwerking, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkene op basis van zijn verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke (wettelijke tekst). Dit gerechtvaardigd belang wordt omschreven in Algemene Bepaling 9 sub.2 lid d (AVG): verwerking van gegevens over religieuze overtuiging (…) zijn verboden (art.9.1), mits de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt.(wettelijke tekst)

Verwerking van de algemene organisatie en ledenadministratie

Brongegevens

De brongegevens worden verkregen via de PGA via een licentie van Scipio. De volgende gegevens zijn in Scipio beschikbaar:

Gegevens   Bron 
NAW gegevens   PGA
geslacht   PGA
soort lid (doop of belijdend)   PGA
telefoonnummers  Historisch opgebouwd via wijkgebonden ledenadministratie
mailadres (indien bekend) Historisch opgebouwd, via belactie, via opgave bij scriba
geboortedatum PGA

huwelijkse staat en trouwdatum (indien bekend)

PGA
bankrekeningnummer PGA, verkregen door afgeven machtiging

historisch schenkgedrag (Kerkbalans en soortgelijke acties)

Verkregen uit registratie van de Administrateur kerkbalans
   

Licentiehouders

Binnen de wijkgemeente Grote Kerk Apeldoorn zijn door de PGA 4 licenties voor Scipio uitgegeven: - predikant (alle gegevens behalve rekeningnummer en schenkgedrag) - administrateur Kerkbalans (alle gegevens) - ledenadministratie (alle gegevens behalve rekeningnummer en schenkgedrag) - administratie wijkblad ‘Grote Kerk Nieuws’ (alle gegevens behalve rekeningnummer en schenkgedrag). Tevens wordt geadministreerd of het wijkblad digitaal dan wel fysiek verstuurd dient te worden

Subbestanden

Naast de officiële Scipio licenties bestaan er subbestanden (Exelbestand) die door de ledenadministratie worden uitgegeven aan belanghebbenden/verwerkers die een speciale functie uitoefenen in de kerk. Deze personen zijn niet altijd lid van de Kerkenraad. De ledenadministratie geeft regelmatig mutaties door aan deze verwerkers.

- ouderling pastoraat (NAW, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) - pastoraal werker (alle gegevens behalve rekeningnummer en schenkgedrag) - jeugdwerker (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, alleen 18-) - coördinatoren ouderenbezoek (NAW, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, alleen 75+) - coördinator bloemendienst (NAW, geboortedatum, trouwdatum, telefoonnummer) - scriba (alle gegevens behalve rekeningnummer en schenkgedrag) - voorzitter taakgroep PR (NAW, tel.nr, e-mailadres) - ouderling contact nieuw-ingekomenen (alleen nieuw-ingekomenen)

Grondslag:

De wijkgemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten ter uitvoering van het lidmaatschap van de kerk. Waar nodig kan in onderstaand schema een toelichting worden gevonden.

Verwerkingen ten behoeve van opbouw en onderhoud van het gemeentelijk leven

a. Er wordt een maandelijks periodiek uitgegeven genaamd GROTE KERK NIEUWS. Er worden geen persoonlijke omstandigheden of ziektes gemeld dan na toestemming van de betrokkene. Hiertoe worden verwerkt: NAW gegevens en e-mailadres.

b. Er wordt onregelmatig een elektronische nieuwsbrief uitgegeven Er worden geen persoonlijke omstandigheden of ziektes gemeld dan na toestemming van de betrokkene. Hiertoe wordt verwerkt: het e-mailadres.

c. Met nieuw ingekomen leden wordt contact opgenomen, er wordt om het e-mailadres gevraagd. Hiertoe wordt verwerkt: het e-mailadres.

d. Elke zondag worden bloemboeketten bezorgd bij leden in bijzondere omstandigheden. De namen en adressen worden vermeld in de in de kerk uitgedeelde kerkbrief/liturgie maar niet op de kerkbrief/liturgie op de website. Hiertoe worden verwerkt: NAW gegevens, geboortedatum, eventuele huwelijksdatum en e-mailadres.

e. De kerkdiensten zijn op internet te volgen, live en staan daarna beperkte tijd online. De opnames zijn zonder beeld. Tijdens de kerkdienst kunnen in het gebed namen van personen worden genoemd. Er worden geen details over ziekte of andere omstandigheden vermeld.

f. De predikant en de pastoraal werker kunnen persoonlijke pastorale aantekeningen maken in het Scipio systeem. Deze aantekeningen zijn strikt persoonlijk, geheim en nooit overdraagbaar. Hiertoe worden verwerkt: NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en persoonlijke aantekeningen.

g. Gemeenteleden worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging. Hiertoe worden verwerkt de NAW gegevens, geboortedatum, het e-mailadres, telefoonnummer, het bankrekeningnummer en het historisch schenkgedrag.

h. De wijkgemeente onderhoudt een website op internet. Op onze website staan functionarissen en vrijwilligers vermeld. Van alle genoemde personen is toestemming ontvangen. Op verzoek is een @grotekerkapeldoorn-adres mogelijk. Hiertoe worden verwerkt: NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Grondslag van alle bovengenoemde verwerkingen

De wijkgemeente verwerkt alle bovenstaande gegevens op basis van haar gerechtigde activiteiten, te weten een haar gerechtvaardigd belang om een geloofsgemeenschap te kunnen zijn en het tweede Grote Gebod uit te kunnen oefenen nl. het omzien naar elkaar.

Doorgifte aan anderen

De wijkgemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan: - Bedrijven t.b.v. het onderhouden van de website - Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails Met de bedrijven waarmee wij zaken doen is of wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de AGV.

Regels en bepalingen voor houders van Scipio-licenties en (Exel)subbestanden

 • Gebruik is alleen voor de functie die wordt uitgeoefend in onze kerkgemeenschap
 • Licentiehouders en bestandshouders kunnen subbestanden maken voor het aanschrijven van hun specifieke (taak)groep doch uitsluitend voor dat doel
 • Geheimhouding is voor kerkenraadsleden en vrijwilligers geregeld in Ordinantie 4-2. Kerkenraadsleden en vrijwilligers verklaren zich bekend en akkoord met deze Ordinantie.
 • Bestanden mogen nooit met anderen worden gedeeld, zowel binnen als buiten de wijkgemeente
 • De bestanden mogen nooit worden gebruikt voor commerciële acties
 • Het is toegestaan bestanden die zijn opgebouwd uit hoofde van een functie binnen de kerk over te dragen aan een opvolger met dezelfde functie. Dit geldt niet voor pastorale aantekeningen zoals genoemd onder Verwerkingen sub.f.
 • Na beëindiging van de functie, binnen of buiten de kerkenraad en na eventuele overdracht wordt men geacht alle bestanden die men heeft verkregen of opgebouwd te vernietigen of te deleten.

Foto’s van personen

Op de website van de Grote Kerk Apeldoorn en in het wijkblad Grote Kerk Nieuws (of in de interne bijlage Kleine Kerk Nieuws) kunnen foto’s van personen worden geplaatst die herkenbaar zijn. Indien dit het geval is zal schriftelijk toestemming worden gevraagd van die personen. Indien dit het geval is met minderjarigen zal voor kinderen tot 16 jaar toestemming gevraagd worden aan de ouders. Voor personen ouder dan 16 jaar zal persoonlijk toestemming worden gevraagd

Bewaartermijnen

Gegevens van personen worden bewaard zo lang zij lid zijn, tenzij er wettelijke bepalingen zijn om gegevens langer te bewaren. Op de bewaartermijn van de gegevens die worden aangeleverd door de PGA via Scipio heeft de wijkgemeente geen invloed.

Datalekken

Indien zich een ernstig datalek voordoet, zoals bedoeld en omschreven in artikel 33 van de AGV zal het college van kerkrentmeesters onmiddellijk maar uiterlijk na 72 uur melding doen bij de PGA en de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien dit datalek verwijtbaar is aan een persoon heeft de Grote Kerk Apeldoorn het recht schadevergoeding te vorderen.

                    GEEFT MET BLIJDSCHAP UW GAVEN!                  

Er zijn 4 mogelijkheden om uw collectegeld op de juiste plaats te laten komen.

 1. Via de collectezak.
  Bij de uitgang en bij het koffie-uitschenkpunt wordt gewoon met zakjes gecollecteerd.
  Voordeel: grotere impulsgiften mogelijk
  Nadelen: Kleingeld is schaars, hoge verwerkingskosten voor de kerk. Niet fiscaal aftrekbaar. Liever niet dus.
 2. Overmaken via de Appostel-app.
  Voordelen: grotere impulsaangiften mogelijk. Eenvoudig. Geen verwerkingskosten. Fiscaal aftrekbaar.
  Nadeel: smartphone vereist.
 3. Collectebonnen:
  Voordelen: Eenvoudig, vertrouwd, fiscaal aftrekbaar, redelijke verwerkingskosten (vrijwilligersuren).
  Nadelen: lastig bij impulsgiften. Gepruts.
 4. Overmaken op rekening NL87INGB 0008 8540 69. Wij zijn deze manier door de lastige verwerkingsmethode aan het afbouwen. Liever niet meer dus.

De voorkeursmethode, aanbevolen door uw kerkrentmeesters en het kerkelijk bureau is: Via de app!

NU NIEUW: GEBRUIK ONDERSTAANDE QR CODE

collecte.jpeg

Er staat op uw telefoon weliswaar gift doel 3, maar uw bijdrage wordt gesplitst: 40% diaconie, 30% kerk en 30% wijkkas.